• Organisatie structuur Jeugd Beleidsplan
  Organisatiestructuur jeugdafdeling SC Buitenveldert 2019-2020
  Doelstellingen nieuwe organisatie:
  A. duidelijk onderscheid tussen voetbalinhoudelijk, organisatorisch en bestuurlijk
  B. Meer samenhang tussen selectie en niet-selectie
  C. Meer samenhang en uitwisseling tussen jongens en meiden
  D. Minder afstand tussen het ‘bestuur’ en het ‘veld’; meer mensen op het veld, meer doeners
  E. Meer duidelijkheid over rol- en taakverdeling; minder vrijblijvendheid
  F. One team, one mission!
  functie algemene functieomschrijving wie
       
  Jeugdbestuur    
  1. Voorzitter Lid hoofdbestuur namens jeugdafdeling. Verantwoordelijk voor ontwikkeling algehele jeugdbeleid. Verantwoordelijk voor de aansturing van de jeugdafdeling. Eindverantwoordelijk voor afspraken met trainers en staf (incl. financiële aspecten). Onderhouden van externe contacten. Sebastian Reyn
  2. Secretaris Notuleert vergaderingen en legt besluiten en actiepunten vast. Zorgt voor administratie en archivering. Ondersteunt voorzitter bij het maken van afspraken met trainers en technische staf. Vacature
  3. Technisch jeugdcoördinator algemeen/hoofd jeugdopleidingen Zie hieronder. Bert Rijmers
  4. Technisch jeugdcoördinator meiden Zie hieronder. Chantal de Ridder
  5. Algemeen coördinator jongens Zie hieronder. Henk Storm
  6. Algemeen coördinator meiden Zie hieronder. Theo Viveen
  7. Algemeen lid Levert een bijdrage aan de beleidsvorming. Zie verder hieronder. Portefeuille: positief sportklimaat. Dayenne l’Abee
  8. Algemeen lid Levert een bijdrage aan de beleidsvorming. Portefeuille: scheidsrechters Sander Carmiggelt
       
  Organisatorische staf    
  Verenigingsmanager Beheer sportpark. Gastheerschap/toezicht externe partijen. Wedstrijdzaken. Beheer kleding en materiaal. Coördinatie bardiensten. Ledenadministratie. Peter Weilenmann
  Algemeen coördinator jongens Aanspreekpunt leeftijdscoördinatoren, teamleiders en ouders. Treedt op als vrijwilligerscoördinator. Verzorgt inschrijving nieuwe leden en houdt wachtlijst bij. Organiseert intake nieuwe leden en teamleidersavonden. Houdt jaaragenda/draaiboek bij. Henk Storm
  Algemeen coördinator meiden Aanspreekpunt leeftijdscoördinatoren, teamleiders en ouders. Treedt op als vrijwilligerscoördinator. Verzorgt inschrijving nieuwe leden en houdt wachtlijst bij. Organiseert intake nieuwe leden en teamleidersavonden. Houdt jaaragenda/draaiboek bij. Theo Viveen
  Vrijwilligerscoordinator   vacature
  Leeftijdscoördinatoren Eerste aanspreekpunt teamleiders en ouders in een leeftijdscategorie. Ambassadeur voor de club. Spreekt personen of groepen aan op gedrag dat afwijkt van de kernwaarden en de gedragsregels die we binnen de club hebben afgesproken.Taken:
  ● de teamindelingen aan het begin van het seizoen
  ● het aanvullen van teams met spelers van de wachtlijst gedurende het seizoen
  ● het controleren van de wachtlijst (die wordt bijgehouden door de algemene jeugdcoördinator)
  ● uitnodigen en afspraak maken met nieuwe leden voor een introductiegesprek/inschrijven
  ● bezoeken van wedstrijden van teams uit de leeftijdscategorie
  ● het ondersteunen van teamleiders
  ● het voeren van gesprekken met ouders die problemen hebben met trainers en/of teamleiders/coaches
  ● het checken en updaten van de gegevens van de ouders/spelers/trainers/teamleiders
  ● het helpen organiseren van een teamleidersavond aan het begin van het seizoen
  Verantwoording:
  De leeftijdscoördinator legt verantwoording af aan de algemeen coördinator.
   
  Teamleider Contactpersoon van het team voor ouders en speler voor niet voetbaltechnische aangelegenheden. Regelt randvoorwaarden voor het team en de trainer. Zorgt voor goede communicatie en positief sportklimaat. Zorgt ervoor dat de teampagina's op de website zijn gevuld en wedstrijdformulieren correct zijn ingevuld. Zorgt ervoor dat de corveetaken (waaronder bardienst en wassen van de kleding) goed worden uitgevoerd. Zorgt ervoor, in overleg met trainers en leeftijdscoordinatoren, dat het team meedoet aan toernooien en er een teamuitje wordt georganiseerd.  
  Projectencoördinator Coordineert projecten in het kader van de uitvoering van het Jeugdvoetbalbeleidsplan. Voorbeelden hiervan zijn het KNVB Kwaliteits- en Certificeringsprogramma, ProSoccerData en het bijhouden van spelers van SC Buitenveldert die bij BVO's terecht komen. Ron Zoon
  Coördinator Jonge Sterren Aanspreekpunt voor ouders van kinderen van 5- en 6-jaar die voor het eerst komen voetballen bij sc Buitenveldert.
  Taken:
  - bijhouden van de wachtlijst/ledenlijst
  - organiseren van inschrijfdagen aan het begin van het seizoen
  - het organiseren van een ouderavond (in oktober)
  - het formeren van teams en aanwijzen van teamleiders
  - contact onderhouden met de hoofdtrainer van de woensdag circuittraining
  - op zaterdag organiseren van de onderlinge wedstrijdjes
  Dayenne l’Abee
  Coördinator scheidsrechters jeugd Wijst scheidsrechters aan bij wedstrijden waarvoor door de KNVB geen scheidsrechters zijn aangewezen. Onderhoudt een kwantitatief en kwalitatief voldoende scheidsrechtersbestand, o.a. door het stimuleren en aanbieden van opleidingen. Regelt informatieavonden voor scheidsrechters. vacature
  Vertrouwenspersonen (rapporteren aan hoofdbestuur) Eerste aanspreekpunt voor vragen, vermoedens, meldingen, klachten en aangifte met betrekking tot ongewenst gedrag. Aanspreekbaar voor spelers, ouders van spelers, kaderleden, vrijwilligers en bestuurders. Weegt alleen de belangen van de klager. Ook als de betrokkene geen klacht wil indienen kan hij/zij zich wenden tot de vertrouwenspersoon. Biedt eerste opvang door klachten of problemen, die in verband staan met ongewenste omgangsvormen. Hoort beschuldigingen en uitingen van gevoelens aan ten aanzien van het gebeurde en verwijst eventueel door naar deskundige derden voorbegeleiding (bijvoorbeeld huisarts, slachtofferhulp). Adviseert hoe met de genoemde problemen kan worden omgegaan, zowel naar de persoon in kwestie als naar het bestuur. Indien bij de vertrouwenspersoon anonieme (schriftelijke of telefonische) klachten binnenkomen, kan de vertrouwenspersoon trachten na te gaan, of en in hoeverre de klachten gerechtvaardigd zijn en hierover in gesprek gaan met betrokken partijen. Als de vertrouwenspersoon een gesprek heeft met iemand die zich wel bekend maakt, maar verder anoniem wil blijven, kan de vertrouwenspersoon advies uitbrengen omtrent te ondernemen actie om een einde te maken aan de ongewenste omgangsvormen. De vertrouwenspersoon zal nimmer stappen ondernemen zonder de uitdrukkelijke goedkeuring van de betrokkene. Julie van Bennekom, Marit Roeloffs
  Technische staf    
  Technisch jeugdcoördinator algemeen/hoofd jeugdopleidingen Eindverantwoordelijk voor integrale uitvoering technisch beleid cf. Jeugdvoetbalbeleidsplan 2019-2022 en voetbalvisie bij jongens en meiden. Functioneert tevens als Hoofd Jeugdopleidingen. Verantwoordelijk voor uitvoering selectiebeleid jongens. Geeft leiding aan de technische commissie jongens. Begeleidt en ondersteunt trainers en voert evaluatiegesprekken met hen. Aanspreekpunt KNVB, partnerclubs en BVO’s. Legt verantwoording af aan voorzitter jeugdcommissie. Bert Rijmers
  Technisch jeugdcoördinator meiden Verantwoordelijk voor uitvoering technisch beleid cf. Jeugdvoetbalbeleidsplan 2019-2022 en voetbalvisie bij meiden (onder integrale eindverantwoordelijkheid van de technisch jeugdcoördinator). Verantwoordelijk voor uitvoering selectiebeleid meiden. Geeft leiding aan de technische commissie meiden. Begeleidt en ondersteunt trainers en voert evaluatiegesprekken met hen. Chantal de Ridder
  Coördinator bovenbouw jongens/lid TC jongens Eerste aanspreekpunt spelers en trainers. Zie verder TC hieronder. Edwin van Empelem
  Coördinator middenbouw jongens/lid TC jongens D Frank van de Zande
  Coördinator onderbouw jongens/lid TC jongens Eerste aanspreekpunt spelers en trainers. Zie verder TC hieronder. Mehmet Halici
  Coördinator selectieteams meiden/lid TC meiden Eerste aanspreekpunt spelers en trainers. Zie verder TC hieronder. David Gans
  Coördinator keeperstrainingen Verantwoordelijk voor de training van keepers in zowel de jongens- als de meidenafdeling. Andre Gerritsen
  Hoofdtrainer circuittraining Jonge Sterren en jongens t/m O11   Frank van de Zande
  Hoofdtrainer circuittraining (loop en techniek) meiden   Spike van ‘t Hooft
  Hoofdtrainers Veranwoordelijk voor het trainen, begeleiden en coachen van het hoogste selectieteam van SC Buitenveldert in een bepaalde leeftijdsgroep. Tevens verantwoordelijk voor het waar mogelijk ondersteunen van andere trainers in de desbetreffende leeftijdsgroep. Houdt zicht op de ontwikkeling van alle spelers in de desbetreffende leeftijdsgroep.  
  Trainers Veranwoordelijk voor het trainen, begeleiden en coachen van een team van SC Buitenveldert.  
  Mentor, jeugdpsycholoog Mentor en talentenbegeleiding. Ondersteuning bij teambegeleiding. Vertrouwenspersoon voor spelers, ouders en trainers. Stimuleren ontwikkelklimaat. Ondersteuning trainers bij vraagstukken met betrekking tot sociaal-emotionele ontwikkeling. Julie van Bennekom