• Gedragscommissie

  ONZE VISIE

  Achtergrond: In 2012 vond een aantal schokkende incidenten plaats op de Nederlandse amateurvoetbalvelden. De zinloze dood van de grensrechter in Almere heeft – terecht – veel stof doen opwaaien. Discussies in de media barstten los en de vraag dringt zich op: wat moet er gebeuren om dit soort excessen in de toekomst te voorkomen?  

  Hoewel sc Buitenveldert een sterk organisatorisch kader heeft, over een gedragscode beschikt voor trainers en teamleiders, en ouders, toeschouwers en spelers aanspreekt op ongewenst gedrag, vinden er elk seizoen een paar incidenten plaats die niet door de beugel kunnen. Voetbal maakt emoties los die binnen een vrijwilligersorganisatie moeilijk te voorkomen zijn, maar sc Buitenveldert erkent dat er ruimte voor verbetering is. Als clubbestuur moet er in ieder geval alles aan gedaan worden om de sfeer goed te houden en excessen in ongewenst gedrag te voorkomen.

  Het bestuur van sc Buitenveldert staat er niet alleen voor. De Gedragscommissie wil wat binnen haar mogelijkheden ligt, aangrijpen om positief gedrag en een goede sfeer op en rond onze velden te stimuleren. Binnen de jeugdteams en langs de lijn. Door goed gedrag te belonen en hard op te treden tegen agressie en wangedrag, van spelers, ouders én overige toeschouwers. Zodat spelplezier, sportiviteit en ontwikkeling het bij sc Buitenveldert altijd zullen winnen van agressie en excessen. Presteren en plezier gaan hand in hand.     


  ONZE MISSIE

  De Gedragscommissie initieert en faciliteert initiatieven die bijdragen tot gewenst gedrag* -  en de bevordering daarvan – van alle betrokkenen bij de (jeugd)teams van sc Buitenveldert (spelers, ouders, trainers, coaches en bestuur). Met als doel een goede, positieve sfeer creëren op en rond de velden en binnen de afzonderlijke teams.

  Een sfeer waar ruimte is voor emotie –  onlosmakelijk verbonden met sport – en waar betrokkenen elkaar kunnen aanspreken op ongewenst gedrag, zonder dat dit tot escalaties leidt.  Sleutelwoorden zijn: sportiviteit en respect voor medespelers, tegenstanders, spelleiders (coaches, scheids- en grensrechters) en bestuursleden.

  Het is ons streven de positieve sfeer, waar prestatie en plezier hand in hand gaan, ‘voelbaar’ en zichtbaar te maken: hier gaan en staan we voor bij sc Buitenveldert. De verantwoordelijkheid voor het opleggen van straffen of disciplinaire maatregelen blijft in handen van de jeugdcommissie en het bestuur.

  * In ons statement zijn de pijlers voor gewenst gedrag terug te lezen.

  STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

  • De Gedragscommissie streeft ernaar het aantal incidenten tot een minimum te beperken. Op onze velden en daarbuiten, wanneer onze leden andere voetbalclubs bezoeken. Om dit te bereiken, zorgen we ervoor dat (toekomstige) leden exact op de hoogte zijn van de geldende regelgeving. Zij weten welk gedrag sc Buitenveldert stimuleert en welk gedrag wordt gestraft.
  • De door de Gedragscommissie opgestelde waarden en regelgeving zijn leidend op het  terrein van sc Buitenveldert, maar ook wanneer doelgroepen onze club vertegenwoordigen op locatie. Van ouders en spelers verwachten wij te allen tijde dat zij verantwoordelijkheid nemen voor hun gedrag: doen zij dat niet, dan heeft dat vooraf helder gecommuniceerde consequenties. Ook bezoekende clubs dienen zich aan onze gedragscode te houden.
  • De Gedragscommissie wil leden (en direct betrokkenen) van sc Buitenveldert bewustmaken van hun voorbeeldfunctie (goed voorbeeld doet volgen). De wens is dat ‘onze mensen’ in de wijde regio Amsterdam bekend zullen staan als sportieve spelers die positief gedrag uitdragen. Het is prettig spelen bij Buitenveldert.
  • sc Buitenveldert werkt met trainers die onze missie ondersteunen en kunnen uitdragen. Zij weten wanneer en op welke wijze zij moeten optreden tegen wangedrag en agressie.


  ONZE TAKEN

  Als Gedragscommissie stellen wij de kaders vast die de basis vormen voor een positieve sfeer: wat mag wel, wat mag niet (welk gedrag is grensoverschrijdend).

  We faciliteren bestuur, jeugdcommissie, trainers en teamleiders met concrete middelen en acties, zodat zij gericht kunnen sturen op wenselijk gedrag. Het aanbieden van een interne opleiding voor trainers en teamleiders is daarvan een goed voorbeeld.

  We fungeren als klankbord voor het bestuur en de jeugdcommissie van sc Buitenveldert. Desgewenst adviseren wij hen bij incidenten.

  We zorgen ervoor dat regelgeving en kernwaarden duidelijk zichtbaar zijn voor álle bezoekers van ons complex. Er bestaat geen twijfel over de geldende gedragsregels en kernwaarden van sc Buitenveldert.  

  N.B.: Het opleggen van straffen of disciplinaire maatregelen behoort niet tot onze verantwoordelijkheden. Het blijft een taak voor de jeugdcommissie en het bestuur.

  We bieden trainers en teamleiders handvatten die hen helpen incidenten te voorkomen. Dat betekent niet dat zij hun onvrede over of de afhandeling van incidenten bij ons kunnen neerleggen.


  SAMENSTELLING GEDRAGSCOMMISSIE

  Sarah van Wieringen is de moeder van Julius die bij ons in de Jonge Sterren speelt. Zoon Roemer sluit zich vanaf volgend seizoen aan. Ze is een relatieve nieuwkomer op de club, is partner van een communicatiebureau in Amsterdam Noord en heeft veel goede ideeën over hoe je regels op een leuke en effectieve manier zichtbaar maakt binnen de club.

  Frank van der Zande is vader van Jamie uit de E9 en coach/trainer van het team waar zijn zoon in speelt. Frank is Food professional en docent, geeft workshops en trainingen en specialiseert zich de laatste tijd op het coachen van mensen met gedragsproblemen met een licht verstandelijke beperking en weet dus hoe je teams die onder druk staan goed moet laten samenwerken.

   

  CONCRETE ACTIES

  De Gedragscommissie heeft sinds haar installatie de volgende concrete acties benoemd:

  1. Uitwerken van een ‘mission statement’. Dit document is hiervan het resultaat. Het mission statement zal door bestuur en jeugdcommissie moeten worden goedgekeurd en gedragen. Daarna kan het op de website gepubliceerd worden. 

  2. Vaststellen van club-kernwaarden: waar staan wij voor, wat vinden wij met zijn allen belangrijk als we het hek van ons sportpark binnenlopen voor een training of een wedstrijd? Of hoe gedragen wij ons als wij op bezoek zijn bij de tegenstander? Deze kernwaarden zijn uitgevraagd bij de (bestuurs)leden en ouders van via een schriftelijke enquete. Er zijn ca 100 enquetes ingevuld en dat heeft geleid tot een shortlist van kernwaarden. De volgende stap is dat we dmv een aantal workshops dit willen bespreken met (ouders van) leden van onze club. Deze workshops moeten ertoe bijdragen dat de discussie over gedrag en kernwaarden breed binnen de club wordt gedragen. Het proces is net zo belangrijk als het einddoel. In de periode september t/m december 2013 zullen we een aantal workshops organiseren om tot de definitieve club-kernwaarden te komen. 

  3. Zodra de kernwaarden bekend zijn, zullen we deze voorleggen aan bestuur en jeugdcommissie. Indien zij akkoord zijn, gaan we deze kernwaarden in woord en geschrift uitdragen op onze club. We willen dat vooral doen d.m.v. pictogrammen die altijd en overal zichtbaar zullen zijn: op de website, bij de clubentree, in de kantine, rond de velden, aan een label bij de kleedkamersleutel, in de kleedkamer zelf, etc. Niemand mag ontgaan waar wij als club voor staan. Dit proces zal in gang worden gezet na de winterstop in januari 2014. 

  4. Een nieuwe gedragscode met een hoofdstuk voor elke afzonderlijke doelgroep: (i) spelers, (ii) ouders en toeschouwers, en (iii) trainers, teamleiders en overige vrijwilligers. De gedragscode is het formele stuk waar bestuur en jeugdcommissie op kunnen terugvallen in geval van incidenten. Of beter nog, het document moet aan nieuwe en bestaande leden duidelijk maken wat wij van iedereen verwachten en welk gedrag niet getolereerd wordt. De nieuwe code zal in de zomer van 2013 worden afgerond zodat ze voor aanvang van het nieuwe seizoen gereed is. 

  5. Er wordt een interne opleiding samengesteld voor trainers, teamleiders en overige vrijwilligers van sc Buitenveldert die betrokken zijn bij de jeugdteams (jongens en meisjes). De cursus wordt gebouwd en uitgevoerd door Bart Logchies en Anne van Kasteel, in samenspraak met de jeugd- en gedragscommissies. Anne is ouder van een jeugdspeler van sc Buitenveldert en heeft een vergelijkbare cursus gemaakt voor de KNVB. Bart is hoofd jeugdopleiding van sc Buitenveldert en heeft vanuit zijn rol bij de KNVB ook een inhoudelijke bijdrage geleverd. De cursus wordt op maat gemaakt voor sc Buitenveldert, waarbij ook een introductie van de club(historie) niet zal ontbreken. Op zaterdag 31 augustus en zondag 1 september 2013 worden alle trainers, teamleiders en overige vrijwilligers voor een bijeenkomst uitgenodigd. De groep wordt over twee dagen verspreid en duurt beide dagen van 10u tot 16u. De bijeenkomst heeft een verplicht karakter. Het programma zal tenminste bestaan uit: 
   - introductie tot de club 
   - wat verwachten we van trainers, teamleiders en overige vrijwilligers 
   - gedragsregels per doelgroep 
   - cursus over gedrag van Bart en Anne 
   - praktische zaken zoals kleding en materiaal

  De Gedragscommissie wordt in dit alles ondersteund door de KNVB. Rianne van Zandbergen en Michael van Zijtveld zijn namens de KNVB onze aanspreekpunten, zij kunnen op afroep aanwezig zijn bij het overleg van de Gedragscommissie om hun feedback op de acties en ontwikkelingen te geven.